startpremie

veelgestelde vragen

Wat is de uRule startpremie?

Dit is een bedrag van €10.000 (incl. BTW) dat wordt toegekend aan het kansrijkste concept voor een game op een erfgoedlocatie in de provincie Utrecht. De startpremies komen voort uit de belofte die gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht deed tijdens Innovation Day: Games en Erfgoed in oktober 2012. Zij gaf aan initiatieven op het gebied van games en erfgoed te willen stimuleren.

Hoe is bekend gemaakt dat je een startpremie kunt winnen?

uRule wil graag organisaties steunen die ambities hebben voor het ontwikkelen van een game. Daarnaast staan we nu nog aan het begin van uRule en willen we voorzichtig en met grote concentratie uitproberen wat kan werken. Er is daarom voor de eerste ronde geen grote campagne gestart. Via de erfgoedflits van Landschap Erfgoed Utrecht is ruchtbaarheid gegeven aan uRule. Daarnaast zijn 16 erfgoedorganisaties per telefoon benaderd om mee te doen. Lees hierover mee in de vraag “welke erfgoedorganisaties kunnen meedoen?”.

In de tweede helft van 2014 komt er een nieuwe ronde voor de startpremies.

Hoeveel startpremies worden er vergeven?

Er zijn de komende 18 maanden in totaal 6 startpremies te vergeven. Deze worden beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht. Dit gebeurt in twee tranches van elk maximaal 3 premies.

Wat is de bedoeling van de startpremie?

Met de startpremie krijg je de gelegenheid om je concept voor een game verder te ontwikkelen. De startpremie zal zeker niet genoeg zijn om een game te maken en te lanceren maar wel voldoende om een prototype te ontwikkelen. Met die pilot kun je dan extra financiering proberen te werven. uRule zal je daarbij ondersteunen.

Hoe kan ik meedoen?

Wil je kans maken op de startpremie, dan is deelname aan een van de workshops conceptontwikkeling in 2013 of 2014 een voorwaarde.
Na afloop van de workshop krijg je ongeveer twee maanden om een concept te ontwikkelen. Dit lever je in door middel van een formulier.

Waarom is de workshop conceptontwikkeling een voorwaarde?

Omdat uRule een totaalconcept is waarin games, erfgoed, publieksbereik, amateurkunst en nog veel meer aspecten een rol spelen. Om samenhang tussen de games te kunnen waarborgen, is een gezamenlijke start noodzakelijk.

In de workshop conceptontwikkeling kom je meer te weten over het idee achter uRule. Ook doe je samen met erfgoedorganisaties en gamebedrijven ervaring op in het maken van een goed gameconcept voor erfgoedlocaties en kom je in aanraking met mogelijke partners. Daarnaast wordt meer informatie gegeven over de startpremie en is er ruimte voor vragen.

In latere workshops en bijeenkomsten wordt ook informatie over het idee achter uRule gegeven zodat ook anderen kunnen aanhaken.

Waarom is die samenhang (of metagame) voor uRule belangrijk?

Die samenhang wordt door uRule ook wel aangeduid met de term metagame.
De metagame is een instrument om alle games aan elkaar te verbinden. De metagame kan bestaan uit een platform waar alle resultaten die je behaalt in de games getoond en gekoppeld worden, maar kan ook nog zelf spelelementen bevatten. Het doel van de metagame is om gamers te stimuleren ook (een van) de andere uRule games te spelen, en daarmee dus ook meer erfgoedlocaties te bezoeken. Een goede samenhang tussen de verschillende games is daarom van belang; alleen dan kun je tot een goede metagame komen.

Welke erfgoedlocaties kunnen meedoen?

uRule wil graag werken met locaties die zelf ambities hebben op het gebied van games.  Erfgoedlocaties die gelegen zijn binnen de grenzen van de provincie Utrecht en die worden vertegenwoordigd door een stichting of vereniging kunnen meedingen naar de startpremie. uRule richt zich daarbij in eerste instantie op 16 erfgoedlocaties die binnen het provinciale beleid als toplocatie aangewezen zijn (dit omdat de provincie Utrecht de eerste startpremies financiert). Hebben zij geen interesse, dan worden andere erfgoedlocaties actief uitgenodigd om mee te doen.

Voor alle andere activiteiten binnen uRule zijn vanzelfsprekend alle erfgoedlocaties en -organisaties in de provincie Utrecht welkom.

Ben je als erfgoedlocatie niet benaderd maar wil je wel heel graag mee doen? Neem dan contact op met projectleider Willemijn van der Vaart.

Welke gamebedrijven of gameontwikkelaars kunnen meedoen?

Onder gamebedrijven of gameontwikkelaars worden die partijen verstaan die een concreet product als eindresultaat realiseren en niet gericht zijn op kennisontwikkeling door middel van gaming.

Wie beoordeelt de aanvragen voor een startpremie?

De aanvragen worden in eerste instantie door de projectleider uRule getoetst op volledigheid. Daarna beslist de stuurgroep over de aanvragen. De stuurgroep wordt geadviseerd door een inhoudelijk expert.

Wie zitten er in de stuurgroep?

De stuurgroep bestaat uit de directies van BiSC, Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht, RTV Utrecht, ZIMIHC, Dutch Game Garden en HKU Expertise Centrum Educatie.

Waarop worden de aanvragen voor de startpremie beoordeeld?

 • Samenwerking tussen ten minste één erfgoedlocatie uit de provincie Utrecht en ten minste één gamebedrijf.
 • De mate van helderheid over de afspraken tussen de partners: Wie brengt wat in? Wie doet wat?
 • Op welke manier is de game ingebed binnen de context en organisatie van de erfgoedinstelling?
 • Welke spelelementen bevat het concept? Denk aan bijvoorbeeld spelregels, spelverloop, en obstakels. Het spel moet voor gamers interessant zijn.
 • De wijze waarop het concept samenhangt met een erfgoedlocatie en het bezoek aan die specifieke erfgoedlocatie stimuleert. Wat vindt er op de erfgoedlocatie plaats in relatie tot de game?
 • Creativiteit in de wijze waarop de game wordt gekoppeld aan de metagame uRule. Welke inbreng van de gamer wordt verwacht in de metagame? Gaat het alleen om “punten” of ook om foto’s, muziek, filmpjes of andere zaken?
 • Mogelijkheden die de game biedt tot realisatie en verdere uitbouw en ontwikkeling.
 • Kansen voor het ontwikkelen van een verdienmodel.

Wat zijn de voorwaarden om de premie te ontvangen?

Van de ontvangers van de startpremies wordt verwacht dat zij:

 • Bereid zijn om op te treden als opdrachtgever voor het ontwikkelen van een game binnen de kaders van uRule.
 • Actieve deelname aan de workshops ‘goed opdrachtgeverschap’ en ‘businessmodellen’. Je winnende idee vormt een case tijdens deze workshops. Zo sta je niet alleen in de verdere ontwikkeling.
 • Actieve deelname aan de werkplaatsbijeenkomsten (maximaal 4 in 2014). Je winnende idee vormt een case tijdens deze werkplaatsbijeenkomsten. Zo sta je niet alleen in de verdere ontwikkeling. Deze werkplaatsbijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk en bieden dus ook een goede kans om te netwerken.
 • Bereid zijn tot inzet van inhoudelijke kennis & ervaring bij de ontwikkeling van de game.
 • Bereid zijn om je ervaring over het ontwikkelen van een game in alle openheid te delen met vakgenoten (wat gaat goed, wat gaat slecht, problemen/kansen/fouten durven benoemen).

Aan wie wordt de startpremie uitgekeerd?

Het bedrag wordt uitgekeerd aan de erfgoedorganisatie die functioneert als opdrachtgever voor de game. De startpremie is bedoeld voor een samenwerkingsverband van een erfgoedorganisatie uit de provincie Utrecht en een gameontwikkelaar. Het bedrag is in principe voor minimaal 80% voor een gameontwikkelaar bedoeld.

Ik win, wanneer krijg ik de startpremie?

De startpremie wordt uitgekeerd als aantoonbaar met het idee aan de slag wordt gegaan en de resultaten helder benoemd kunnen worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een offerte, plan van aanpak en/of een afsprakendocument. Bij uitkering gelden de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

Ik heb al een idee, kan ik toch meedoen?

Natuurlijk kun je je idee meebrengen naar de workshop. Voorwaarde is wel dat je idee past binnen de kaders van uRule (zie voorwaarden startpremie) en dat je open staat voor verdere ontwikkeling van je idee samen met aanwezige partners.